Regulamin


REGULAMIN

ośrodka wypoczynkowego Jastrzębia Marina, przy ul. Kuracyjnej 13A w Jastrzębiej Górze

Niniejszy regulamin określa przedmiot świadczenia usług, zasad przebywania na terenie obiektu, a także odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. Regulamin obowiązuje Gości oraz osoby towarzyszące przebywające na terenie obiektu. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 1. Gość dokonuje rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony internetowej www.jastrzebiamarina.pl, internetowych portali turystycznych gdzie została wystawiona oferta ośrodka lub telefonicznie pod numerami: +48 505 065 777, +48 698 646 360 (pon.-nd. od 8:00 do 21:00), w ramach której zobowiązany jest do wpłaty zadatku za pobyt w wysokości 30%  ceny, przelewem na rachunek bankowy. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie dokonanej rezerwacji. Pozostała część kwoty pobytu może być opłacona przelewem na rachunek bankowy przed rozpoczęciem pobytu lub gotówką na miejscu w Jastrzębia Marina przy dokonaniu meldunku.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Gość zobowiązany jest dokonać czynności meldunkowych niezwłocznie po przybyciu do obiektu. Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią celem potwierdzenia swojej tożsamości. Dodatkowo Gość wskazuje pozostałe osoby, jakie zostaną zameldowane w Jastrzębia Marina wraz z Gościem, podając ich imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania.
 4. W zakresie danych osobowych Gości zameldowanych w obiekcie, obiekt nie udziela osobom postronnym jakichkolwiek informacji i stosuje politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO.
 5. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. W momencie zameldowania Gość na czas pobytu staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie i stan wynajętego domku. Zidentyfikowane bezpośrednio po wprowadzeniu się Gościa braki i usterki, powinny być zgłoszone do właściciela obiektu w ciągu 24 godzin od chwili zameldowania .
 7. Obiekt posiada bezpłatny parking, wyposażony w bramę automatyczną. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe.
 9. Gość zobowiązany jest do korzystania z domku wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może przekazywać go osobie trzeciej nawet w czasie opłaconego przez Gościa pobytu.
 10. Zakłócanie przez Gościa lub przez osobę go odwiedzającą ogólnych zasad porządku i spokoju publicznego poprzez np. odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody Właściciela obiektu, jak również wszelkie inne zachowania zakłócające pobyt pozostałych Gości, a także zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, jak również nieprzestrzeganie ciszy nocnej trwającej w godzinach od 22.00 do 6.00, uprawnia właściciela obiektu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Gość oraz osoby towarzyszące zobowiązane są przestrzegać ogólnie przyjęte zasady BHP i PPOŻ.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W przypadku złamania powyższego zakazu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Z tego tytułu Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z cennika wyposażenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub odpowiadającą kosztom jakie właściciel obiektu musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego.
 14. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą. Właściciel obiektu nie ponosi również odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów.
 15. Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym.
 16. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko, na wskazany przez niego adres.
 18. Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, Gość powinien je zgłosić nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Właściciel obiektu nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, itp.
 19. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Właścicielowi. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 20. Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Placu Zabaw.
 21. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej obiektu.
 22. Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).


REGULAMIN PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 12 lat.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z elementów placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 7. Wszelkie uszkodzenia elementów placu zabaw należy zgłaszać do Właściciela obiektu.
 8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.


Telefony alarmowe:

 • Policja 997
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Straż miejska 986
 • Ogólny nr alarmowy 112

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu placu zabaw i życzymy miłej zabawy.

JASTRZĘBIA MARINA Team